fbpx
Skip to content
Home » Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Το παρόν καθορίζει τους όρους χρήσης (“Όροι”) που ισχύουν για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ‘Tavernaki Giveaway’.

Η εταιρεία Catercom Ltd, ο αντιπρόσωπος του εμπορικού σήματος Tavernaki (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τους ακόλουθους όρους:

1.     Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας “Διοργανωτή” και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

2.     Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τρίτη 3 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η επίσκεψη στα εστιατόρια του Διοργανωτή.

3.     Συμμετοχή στην ενέργεια: Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να κάνει tag κάτω από το ποστ του διαγωνισμού, τα άτομα με το οποία θα ήθελε να απολαύσει το δώρο του διαγωνισμού που είναι 4 γεύματα Club Sandwich, μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021.

4.     Όλοι οι χρήστες του Instagram που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση δώρο 4 γεύματα Club Sandwich. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από το «Διοργανωτή», την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 στις 15:00.

5.     Από την ανωτέρω κλήρωση, θα αναδειχθούν: δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

6.     Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό σχόλιο στο σχόλιο του κάτω από το Post της συμμετοχής τους. Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2020, με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Instagram εντός 24 ωρών, όπου και θα ζητηθούν τα στοιχεία του για σκοπούς επικύρωσης νικητή την μέρα εξαργύρωσης του κουπονιού.

7.     Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμμετέχοντας, δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή κατά τον όρο 6, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο και παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους, εντός 24 ωρών, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το δώρο, και θα καλείται να το αποδεχτεί και να το παραλάβει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή κατά τον όρο 6 και εντός 24 ωρών, αποδεχόμενος το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσει οριστικά το δώρο και θα καλείται να το αποδεχτεί και να το παραλάβει ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών, και πάλι με την προαναφερθείσα διαδικασία και ούτω καθεξής.

8.     Το δώρο που θα διατεθεί από το Διοργανωτή στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. To δώρο δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλο δωροκουπόνι, έκπτωση ή προσφορά.

9.     Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μεταβάλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση του και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης Tavernaki.

10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκλησή της από τo Διοργανωτή, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

11. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του στα πλαίσια διενέργειας της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

12. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας του Διοργανωτή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απολύεται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός τους εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

13. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

14. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.

15. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή

16. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης κατ’ οίκων διαμονής, τότε θα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει το δώρο του από οποιοδήποτε εστιατόριο του Διοργανωτή.